Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.sp1radzionkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2012-11-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dariusz Dróżdż , adres e-mail: sp1radzionkow@poczta.onet.pl , telefon: 32 286 62 53.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Postępowanie odwoławcze

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek na ul. Krzywej jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze szerokie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim

Dostosowanie schodów

Schody nie dostosowane do osób niepełnosprawnych

Dostosowanie wind

Brak windy

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak platformy

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności głosowej

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnej

Dostosowanie parkingów

Parkingi znajdują się przy ul. Knosały wraz z miejscami dla inwalidów

Prawo wstępu z psem asystującym

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 18:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Dróżdż
Ilość wyświetleń: 28
21 września 2020 18:49 (Dariusz Dróżdż) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 18:47 (Dariusz Dróżdż) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 18:45 (Dariusz Dróżdż) - Aktualizacja deklaracji dostępności.